Zoeken
Uit eigen voorraad leverbaar
Direct Leverbaar
Veel Betaalmogelijkheden
14 dagen bedenktijd
Fysieke Showroom

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: elk door Verkoper aan Afnemer verzonden vrijblijvend voorstel dat als doel heeft het al dan niet via elektronische weg sluiten van een Overeenkomst;

Afnemer: de Consument dan wel de Ondernemer;

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

Bedenktijd:de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Herroepingsrecht: het recht van de Consument om de Overeenkomst op Afstand binnen de Bedenktijd zonder opgave van redenen te ontbinden;

Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;

Overeenkomst: iedere Overeenkomst strekkende tot de levering van Producten door Verkoper aan Afnemer, waaronder de Overeenkomst op Afstand;

Overeenkomst op afstand: de Overeenkomst die tussen de Verkoper en de Afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Verkoper en de Afnemer en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;

Producten: alle op grond van de Overeenkomst door Verkoper aangeboden, te leveren of geleverde Producten;

Schriftelijk: op schrift of per e-mail;

Verkoper: Rustico Stones B.V., hierna te noemen Rustico.

Identiteit van de Verkoper

Rustico Stones B.V.

Handelend onder de naam: Rustico Stones B.V.

Vestigingsadres: Bruinvisweg 4, (7156 JA) Beltrum

Bezoekadres: de Mors 14, (7151MX) Eibergen

Telefoonnummer: 06 515 744 09

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mail: info@rustico-stones.nl

KvK-nummer: 66933722

BTW-identificatienummer: NL856758759B016300

Toepasselijkheid, Terhandstelling en Wijziging

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Rustico en op elke tot stand gekomen Overeenkomst en Overeenkomst op Afstand tussen Rustico en de Afnemer.
 • Voordat de Overeenkomst dan wel de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden aan de Afnemer ter hand gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst dan wel de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Rustico zijn in te zien en deze op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de Overeenkomst op Afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter hand worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Rustico heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Afnemer wordt geacht iedere wijziging van de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na kennisgeving van de wijzigingen door Rustico haar bezwaren niet Schriftelijk bij Rustico heeft gemeld.

Aanbod

 • Ieder Aanbod van Rustico is vrijblijvend en kan door Rustico altijd worden herroepen voordat het is aanvaard.
 • Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het Aanbod vermeld.
 • Ieder Aanbod kan door Rustico Schriftelijk worden herroepen binnen zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding door de Ondernemer, in welk geval tussen Rustico en de Ondernemer geen Overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Indien Rustico gebruik maakt van afbeeldingen, tracht zij een zoveel mogelijk waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten af te beelden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden haar niet.

Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het Aanbod door de Afnemer.
 • Indien de Afnemer het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Rustico onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod.
 • Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Rustico passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal Rustico daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Rustico kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op Afstand. Indien Rustico op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op Afstand niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Rustico heeft bij een bestelling van de Ondernemer te allen tijde het recht om deze vooraf te verifiëren of zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Ondernemer door Rustico zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

Prijzen

 • De prijzen op de website van Rustico zijn in euro en betreffen actuele prijzen. Alle prijzen van Rustico zijn onder voorbehoud van programmeer- en typfouten.
 • Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, maar exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen, tenzij anders vermeld. Per bestelling wordt, eventueel afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de website vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
 • Rustico kan niet aan de door haar vermelde prijzen worden gehouden op het moment dat Rustico aangeeft dat haar Aanbod dan wel een onderdeel van haar Aanbod een kennelijke vergissing, druk- of zetfout, misslag of verschrijving bevat.
 • Rustico is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde Producten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen en dergelijke. De Consument heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 • Rustico is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
 • Prijswijzigingen zoals omschreven in lid 4 van dit artikel, zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze worden meegedeeld aan de Afnemer. Aan het niet ontvangen van een mededeling tot prijswijziging kan niet het recht worden ontleend tot levering tegen eerder door Rustico vermelde prijzen.

Herroepingsrecht Consument

 • De Consument kan een Overeenkomst op Afstand met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij het geval als vermeld in lid 5 van dit artikel zich voordoet. Rustico mag de Consument vragen naar de reden van herroeping.
 • De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
 • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen.
 • als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 • Indien Rustico de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde Bedenktijd.
 • Indien Rustico de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd, verstrijkt de Bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.
 • De Consument heeft geen Herroepingsrecht indien het Product volgens specificaties van de Consument is vervaardigd, dat niet geprefabriceerd is en dat wordt vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of dat duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is.

Verplichtingen Consument tijdens Bedenktijd

 • Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien die waardevermindering het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan als genoemd in lid 1.

Uitoefening Herroepingsrecht

 • Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Rustico.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Rustico. Dit hoeft niet als Rustico heeft aangeboden het Product zelf op te halen.
 • De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Rustico verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 • De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het retourneren van het Product.
 • Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van Rustico bij herroeping

 • Indien Rustico de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • Rustico vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Rustico in rekening gebracht voor het Product, maar exclusief de rechtstreekse kosten van het retourneren van het Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Rustico aanbiedt het Product zelf op te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • Rustico gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 • Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Rustico de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Conformiteit, garantie en klachtenregeling

 • Rustico staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Slechts overeengekomen, staat Rustico er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • De Afnemer dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken, hierbij dient de Afnemer na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt;
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 • of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • De Ondernemer dient klachten binnen 5 werkdagen na de aflevering Schriftelijk aan Rustico te melden. De Consument dient een klacht binnen bekwame tijd na de ontdekking aan Rustico te melden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
 • Bij Rustico ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraag, wordt door Rustico binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de Afnemer geen melding maakt van gebreken en/of klachten binnen de in lid 3 genoemde termijn, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
 • Elke aanspraak van de Afnemer ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
 • Producten niet (meer) te identificeren zijn als afkomstig van Rustico;
 • de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;
 • Rustico niet terstond door de Afnemer in de gelegenheid is gesteld de gebreken te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
 • de Afnemer niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
 • Indien door de Ondernemer is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Rustico de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan de restitueren. Op een nieuwe levering overeenkomstig dit lid zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Levering en uitvoering

 • Rustico zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat de Afnemer aan Rustico kenbaar heeft gemaakt, tenzij is overeengekomen dat de Producten door de Afnemer op het bezoekadres van Rustico worden opgehaald. In dat laatste geval is het bezoekadres van Rustico de plaats van levering.
 • Rustico is niet gehouden de Producten te leveren op het adres van de Afnemer indien deze niet, althans moeilijk bereikbaar is met een vrachtwagen. Tevens worden Producten door Rustico slechts op de begane grond aan de deur geleverd.
 • Rustico levert geen Producten aan Afnemers, woonachtig of gevestigd op de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius, Saba, de Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen. De desbetreffende Afnemers kunnen hetzij kiezen voor een andere plaats van levering binnen Nederland, hetzij de Producten ophalen op het bezoekadres van Rustico.
 • Indien is overeengekomen dat de Afnemer de Producten op het bezoekadres van Rustico ophaalt, dienen de Producten uiterlijk 14 dagen na de in lid 8 genoemde uiterste levertermijn door de Afnemer bij Rustico te worden opgehaald.
 • Bij overschrijding van de in het voorgaande lid genoemde ophaaltermijn heeft Rustico het recht hetzij de Overeenkomst te ontbinden, hetzij een bedrag van € 10,- per dag te rekenen voor het bewaren van de Producten. Rustico is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten die is veroorzaakt in de tijd dat Rustico de Producten voor de Afnemer bewaart, ook als de schade later ontstaat.
 • Levering van (Natuur)Stenen, meubelen en badkamermeubelen op het adres van de Afnemer geschiedt slechts op afspraak. Indien de Afnemer op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is, dan wel om een andere reden niet in staat is de Producten in ontvangst te nemen, is Rustico gerechtigd de werkelijke door haar gemaakte kosten bij de Afnemer in rekening te brengen.
 • Rustico zal – onverminderd het bepaalde in artikel 17 – geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De levertermijn van 30 dagen wordt verlengd met de levertermijn van de Producten die Rustico dient te bestellen bij haar leveranciers. De Afnemer wordt alsdan geïnformeerd over de te verwachten levertermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Overschrijding van de levertermijn heeft jegens de Ondernemer nimmer te gelden als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Rustico tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Rustico bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij de Ondernemer zodra het desbetreffende Product het magazijn van Rustico verlaat.
 • Rustico behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
 • Rustico mag, mits zij de Afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.

Duurtransactie: duur, opzegging en verlenging

 • Zowel Rustico als de Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, te allen tijde Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Ondernemer kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, te allen tijde – doch niet eerder dan 12 maanden na het sluiten van de Overeenkomst – Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Rustico mag een Overeenkomst met een Ondernemer die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 • Zowel Rustico als de Consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Ondernemer kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, tegen het einde van de bepaalde duur Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Rustico mag een Overeenkomst met een Ondernemer die voor bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 • Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, wordt bij de Ondernemer telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur. De Ondernemer kan deze verlengde Overeenkomst tegen het einde van de verlengde bepaalde duur Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Rustico mag een verlengde Overeenkomst met een Ondernemer te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 • Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten wordt bij de Consument stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd met dien verstande dat zowel Rustico als de Consument deze verlengde Overeenkomst te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 • Indien een Overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft, mag de Consument na één jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. De Ondernemer mag een Overeenkomst met een duur van meer dan één jaar niet tussentijds opzeggen, maar slechts met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Betaling

 • Betaling in de webwinkel geschiedt per iDEAL dan wel bij verzending onder rembours en in de winkel per pintransactie op nader op de website en in mailingen uiteengezette voorwaarden. De Ondernemer heeft daarnaast de mogelijkheid om de factuur per overboeking te betalen binnen de in lid 3 genoemde termijn. De betaling dient te geschieden onder vermelding van het klant- en factuurnummer. De kosten van de aangeboden betaalmogelijkheden zijn voor rekening van de Afnemer. Voor alle betaalmogelijkheden geldt dat enkel Maestro betaalpassen door Rustico worden geaccepteerd, tenzij anders overeengekomen.
 • Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta. De Ondernemer dient de betaling te verrichten zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de Bedenktermijn, of bij het ontbreken van een Bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 • Rustico kan de Consument verplichten tot een vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de factuurwaarde en de Ondernemer verplichten tot een volledige vooruitbetaling. Wanneer een vooruitbetaling is bedongen, kan de Afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Rustico te melden.
 • Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Rustico is gewezen op de te late betaling en Rustico de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Rustico gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel in het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 • De betalingstermijn als genoemd in lid 3 van dit artikel heeft voor de Ondernemer te gelden als een fatale termijn. Vanaf het verstrijken van deze termijn is de Ondernemer aan Rustico terstond en zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 • Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in lid 3 genoemde betalingstermijn is de Ondernemer terstond en zonder nadere ingebrekestelling aan Rustico alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
  • over de eerste € 3.000,- 15%;
  • over het meerdere tot € 6.000,- 10%;
  • over het meerdere tot € 15.000,- 8%;
  • over het meerdere tot € 60.000,- 5%;
  • over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%.
 • Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten door de Ondernemer verschuldigd.
 • Bij uitblijven van volledige betaling door de Afnemer heeft Rustico het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat de Afnemer alsnog heeft betaald. Voornoemd opschortingsrecht heeft Rustico eveneens indien zij al voordat de Afnemer in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen.
 • Door de Ondernemer gedane betalingen worden door Rustico eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 • Er worden elektronische facturen verzonden naar het e-mailadres dat Afnemer heeft opgegeven tijdens het aanvragen van het account. Voor wijzigingen van het e-mailadres en de wijze van verzending van facturen kan Afnemer contact opnemen met Rustico. Voor facturen verzonden per post behoudt Rustico zich het recht voor een toeslag te berekenen voor de verzendkosten.

Eigendomsvoorbehoud

 • Rustico behoudt zich het eigendomsrecht voor totdat alle hierna te noemen vorderingen van Rustico op de Afnemer zijn voldaan:
 • vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Rustico aan de Afnemer krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren Producten;
 • vorderingen krachtens uit Overeenkomst ten behoeve van de Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden;
 • vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst.
 • De Afnemer moet de Producten zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Rustico bewaren.
 • Zolang op de geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, kan de Afnemer de Producten niet op enige wijze verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
 • De Afnemer moet Rustico direct Schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendomsrechten of overige rechten te hebben op de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 • De Afnemer moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Rustico op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 • Indien de Ondernemer handelt in strijd met de bovenstaande bepalingen van dit artikel of Rustico een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan haar en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de ondernemer te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Rustico op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke mededeling, te ontbinden.
 • De Afnemer kan vorderingen op Rustico, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen of verpanden aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 83, lid 2 (jo. art. 98) van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

Privacy

 • Zowel Rustico als de Afnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate.
 • Rustico neemt de gegevens van de Afnemer en de door hem verstrekte gegevens op in een gegevensbestand. Rustico zal de gegevens uit dit bestand gebruiken in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving. Rustico heeft het recht naam- en adresgegevens uit haar bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden, zulks met inachtneming van het gestelde in het eerste lid van dit artikel, tenzij de Afnemer Schriftelijk aan Rustico heeft gemeld dat de door hem/haar verstrekte gegevens hiervoor niet mogen worden gebruikt.

Overmacht

 • De in artikel 12, lid 8 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Rustico door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 • Van overmacht aan de zijde van Rustico is sprake, indien Rustico na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Rustico als bij derden, van wie Rustico de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Rustico ontstaan.

Aansprakelijkheid

 • Rustico is enkel aansprakelijk voor schade die de Afnemer lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Rustico toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Rustico wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Rustico komt.
 • Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Rustico aan de Afnemer gefactureerde bedrag. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een maximum van € 50.000,00.
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en verminking of verlies van data, en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door hulppersonen.
 • De Afnemer vrijwaart Rustico voor alle kosten, schaden en interessen, die voor Rustico mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst tegen haar worden ingesteld. De Afnemer is uit hoofde van de Overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Rustico.
 • De Afnemer vrijwaart Rustico voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Rustico geleverde producten en/of materialen.
 • De uit dit artikel voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid en de vrijwaringsplicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rustico.

Intellectuele Eigendomsrechten

 • Rustico garandeert, dat de door haar geleverde Producten als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden,
 • Indien door Rustico moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Rustico geleverd Product wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, kan Rustico het desbetreffende Product terugnemen. De Afnemer is dan gehouden zijn medewerking aan de teruggave van dat Product te verlenen.

Partiële nietigheid of vernietigbaarheid

 • Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij door Rustico vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

Klachtenregeling

 • Rustico beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij Rustico ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Rustico binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Rustico. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij Rustico schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal Rustico naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen, verjaring en toepasselijk recht

 • Op de tussen Rustico en de Afnemer gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren voor de Consument door verloop van twee jaren en voor de Ondernemer door verloop van één jaar na de kennisgeving als bedoeld in artikel 11, lid 3. Alle wettelijke verjarings- en vervaltermijnen van alle andere rechtsvorderingen van de Afnemer van meer dan één jaar worden verkort tot een verjarings- en vervaltermijn van één jaar, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen dan wel een andere rechtbank indien een dwingendrechtelijke bepaling dat voorschrijft.

Bijlage 1: Modelformulier herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer de Consument de Overeenkomst op Afstand wil herroepen)

Aan:

Rustico Stones B.V.

de Mors 14a

7151 MX EIBERGEN

e-mailadres: info@rustico-stones.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroep/herroepen

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Aanvullende bepalingen voor (natuur)stenen en/of gereconstrueerde (natuur)stenen

 • De kleur van de geleverde (natuur)stenen en/of gereconstrueerde (natuur)stenen kunnen afwijken van het getoonde monster of van een getoonde (internet)afbeelding. Rustico kan daaromtrent geen garanties geven. Het geeft ook geen recht aan de Afnemer tot ontbinding van de Overeenkomst.
 • Rustico is niet aansprakelijk voor wat voor schade dan ook ontstaan door de verwerking van (natuur)stenen door de Afnemer dan wel door een door de Afnemer gecontracteerde derde.
 • De informatie die Rustico op haar website of in haar winkel geeft over de (natuur)stenen, is van algemene aard en niet specifiek van toepassing op de locatie van de Afnemer. De Afnemer dient zelf onderzoek in te stellen naar de ondergrond, de toepasbaarheid van de (natuur)stenen in het beoogde geval en de specifieke eisen die daaraan, gelet op de situatie ter plaatse, worden gesteld.
 • Rustico berekent de verkoop van (natuur)stenen per vierkante meter inclusief een normale voegdikte. Bij een afname in de eenheid per vierkante meter kan het werkelijke aantal vierkante meters vanwege verschillen in vorm, grootte en dikte, 2% tot 10% afwijken.
 • Indien Rustico de (natuur)stenen per pallet/gaas/big bag of mini bag aan de Afnemer levert, terwijl de verkoopprijs is uitgedrukt in kilogram, dan kan een nacalculatie van toepassing zijn waardoor de factuur maximaal 10% kan afwijken van hetgeen in de Overeenkomst is vastgelegd.
 • Rustico leest geen technische tekeningen. Zij kan alleen een indicatie geven omtrent de benodigde vierkante meters. Rustico kan daaromtrent geen garanties geven. Het geeft ook geen recht aan de Afnemer tot ontbinding van de Overeenkomst.
 • “Kiwitz” artikelen kunnen nooit tot enige aansprakelijkheid leiden van Rustico, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Rustico. De Afnemer dient de handleidingen van Kiwitz te volgen. Bij twijfel over het gebruik ervan, kan de Afnemer een Technisch adviesrapport opvragen bij één van de Technisch Adviseurs van Kiwitz.

Fabrieksgarantie voor (natuur)stenen en/of gereconstrueerde (natuur)stenen

 • Rustieke stenen van Rustico worden enkel geleverd met de alsdan geldende fabrieksgarantie, waarbij de datum van de Overeenkomst bepalend is.
 • Deze fabrieksgarantie is beperkt tot de oorspronkelijke Afnemer en kan niet worden overgedragen.
 • De fabrieksgarantie vervalt in ieder geval indien de schade door de onderstaande situaties wordt veroorzaakt:
 • het zakken van het bouwwerk of bewegen van de muur;
 • aantasting door chemische materialen;
 • door luchtverontreiniging, vuil, en/of oxidatie veroorzaakte verkleuringen.
 • De fabrieksgarantie ziet in ieder geval niet op de arbeidskosten voor de verwijdering en de vervanging daarvan. Te allen tijde dient de technische handleiding door de Afnemer te worden gevolgd.