Zoeken

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: elk door Verkoper aan Afnemer verzonden vrijblijvend voorstel dat als doel heeft het al dan niet via elektronische weg sluiten van een Overeenkomst;

Afnemer: de Consument dan wel de Ondernemer;

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

Bedenktijd:de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Herroepingsrecht: het recht van de Consument om de Overeenkomst op Afstand binnen de Bedenktijd zonder opgave van redenen te ontbinden;

Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;

Overeenkomst: iedere Overeenkomst strekkende tot de levering van Producten door Verkoper aan Afnemer, waaronder de Overeenkomst op Afstand;

Overeenkomst op afstand: de Overeenkomst die tussen de Verkoper en de Afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Verkoper en de Afnemer en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;

Producten: alle op grond van de Overeenkomst door Verkoper aangeboden, te leveren of geleverde Producten;

Schriftelijk: op schrift of per e-mail;

Verkoper: Rustico Stones B.V., hierna te noemen Rustico.

Rustico Stones B.V.

Handelend onder de naam: Rustico Stones B.V.

Vestigingsadres: Bruinvisweg 4, (7156 JA) Beltrum

Bezoekadres: de Mors 14, (7151MX) Eibergen

Telefoonnummer: 06 515 744 09

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mail: info@rustico-stones.nl

KvK-nummer: 66933722

BTW-identificatienummer: NL856758759B016300

 1. Verplichtingen van Rustico bij herroeping
 2. Indien Rustico de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 3. Rustico vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Rustico in rekening gebracht voor het Product, maar exclusief de rechtstreekse kosten van het retourneren van het Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Rustico aanbiedt het Product zelf op te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Rustico gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 5. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Rustico de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 1. Conformiteit, garantie en klachtenregeling
 2. Rustico staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Slechts overeengekomen, staat Rustico er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. De Afnemer dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken, hierbij dient de Afnemer na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt;
 4. of de juiste zaken zijn geleverd;
 5. of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 6. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 7. De Ondernemer dient klachten binnen 5 werkdagen na de aflevering Schriftelijk aan Rustico te melden. De Consument dient een klacht binnen bekwame tijd na de ontdekking aan Rustico te melden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
 8. Bij Rustico ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraag, wordt door Rustico binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 9. Indien de Afnemer geen melding maakt van gebreken en/of klachten binnen de in lid 3 genoemde termijn, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
 10. Elke aanspraak van de Afnemer ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
 11. Producten niet (meer) te identificeren zijn als afkomstig van Rustico;
 12. de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;
 13. Rustico niet terstond door de Afnemer in de gelegenheid is gesteld de gebreken te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
 14. de Afnemer niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
 15. Indien door de Ondernemer is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Rustico de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan de restitueren. Op een nieuwe levering overeenkomstig dit lid zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
 1. Levering en uitvoering
 2. Rustico zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat de Afnemer aan Rustico kenbaar heeft gemaakt, tenzij is overeengekomen dat de Producten door de Afnemer op het bezoekadres van Rustico worden opgehaald. In dat laatste geval is het bezoekadres van Rustico de plaats van levering.
 4. Rustico is niet gehouden de Producten te leveren op het adres van de Afnemer indien deze niet, althans moeilijk bereikbaar is met een vrachtwagen. Tevens worden Producten door Rustico slechts op de begane grond aan de deur geleverd.
 5. Rustico levert geen Producten aan Afnemers, woonachtig of gevestigd op de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius, Saba, de Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen. De desbetreffende Afnemers kunnen hetzij kiezen voor een andere plaats van levering binnen Nederland, hetzij de Producten ophalen op het bezoekadres van Rustico.
 6. Indien is overeengekomen dat de Afnemer de Producten op het bezoekadres van Rustico ophaalt, dienen de Producten uiterlijk 14 dagen na de in lid 8 genoemde uiterste levertermijn door de Afnemer bij Rustico te worden opgehaald.
 7. Bij overschrijding van de in het voorgaande lid genoemde ophaaltermijn heeft Rustico het recht hetzij de Overeenkomst te ontbinden, hetzij een bedrag van € 10,- per dag te rekenen voor het bewaren van de Producten. Rustico is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten die is veroorzaakt in de tijd dat Rustico de Producten voor de Afnemer bewaart, ook als de schade later ontstaat.
 8. Levering van (Natuur)Stenen, meubelen en badkamermeubelen op het adres van de Afnemer geschiedt slechts op afspraak. Indien de Afnemer op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is, dan wel om een andere reden niet in staat is de Producten in ontvangst te nemen, is Rustico gerechtigd de werkelijke door haar gemaakte kosten bij de Afnemer in rekening te brengen.
 9. Rustico zal – onverminderd het bepaalde in artikel 17 – geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De levertermijn van 30 dagen wordt verlengd met de levertermijn van de Producten die Rustico dient te bestellen bij haar leveranciers. De Afnemer wordt alsdan geïnformeerd over de te verwachten levertermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Overschrijding van de levertermijn heeft jegens de Ondernemer nimmer te gelden als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Rustico tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Rustico bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij de Ondernemer zodra het desbetreffende Product het magazijn van Rustico verlaat.
 11. Rustico behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
 12. Rustico mag, mits zij de Afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
 1. Duurtransactie: duur, opzegging en verlenging
 2. Zowel Rustico als de Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, te allen tijde Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Ondernemer kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, te allen tijde – doch niet eerder dan 12 maanden na het sluiten van de Overeenkomst – Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Rustico mag een Overeenkomst met een Ondernemer die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 3. Zowel Rustico als de Consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Ondernemer kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, tegen het einde van de bepaalde duur Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Rustico mag een Overeenkomst met een Ondernemer die voor bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 4. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, wordt bij de Ondernemer telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur. De Ondernemer kan deze verlengde Overeenkomst tegen het einde van de verlengde bepaalde duur Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Rustico mag een verlengde Overeenkomst met een Ondernemer te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 5. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten wordt bij de Consument stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd met dien verstande dat zowel Rustico als de Consument deze verlengde Overeenkomst te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 6. Indien een Overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft, mag de Consument na één jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. De Ondernemer mag een Overeenkomst met een duur van meer dan één jaar niet tussentijds opzeggen, maar slechts met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 1. Betaling
 2. Betaling in de webwinkel geschiedt per iDEAL dan wel bij verzending onder rembours en in de winkel per pintransactie op nader op de website en in mailingen uiteengezette voorwaarden. De Ondernemer heeft daarnaast de mogelijkheid om de factuur per overboeking te betalen binnen de in lid 3 genoemde termijn. De betaling dient te geschieden onder vermelding van het klant- en factuurnummer. De kosten van de aangeboden betaalmogelijkheden zijn voor rekening van de Afnemer. Voor alle betaalmogelijkheden geldt dat enkel Maestro betaalpassen door Rustico worden geaccepteerd, tenzij anders overeengekomen.
 3. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta. De Ondernemer dient de betaling te verrichten zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 4. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de Bedenktermijn, of bij het ontbreken van een Bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 5. Rustico kan de Consument verplichten tot een vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de factuurwaarde en de Ondernemer verplichten tot een volledige vooruitbetaling. Wanneer een vooruitbetaling is bedongen, kan de Afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 6. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Rustico te melden.
 7. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Rustico is gewezen op de te late betaling en Rustico de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Rustico gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel in het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 8. De betalingstermijn als genoemd in lid 3 van dit artikel heeft voor de Ondernemer te gelden als een fatale termijn. Vanaf het verstrijken van deze termijn is de Ondernemer aan Rustico terstond en zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 9. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in lid 3 genoemde betalingstermijn is de Ondernemer terstond en zonder nadere ingebrekestelling aan Rustico alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
 10. over de eerste € 3.000,- 15%;
 11. over het meerdere tot € 6.000,- 10%;
 12. over het meerdere tot € 15.000,- 8%;
 13. over het meerdere tot € 60.000,- 5%;
 14. over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%.

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten door de Ondernemer verschuldigd.

 1. Eigendomsvoorbehoud
 2. Rustico behoudt zich het eigendomsrecht voor totdat alle hierna te noemen vorderingen van Rustico op de Afnemer zijn voldaan:
 3. vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Rustico aan de Afnemer krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren Producten;
 4. vorderingen krachtens uit Overeenkomst ten behoeve van de Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden;
 5. vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst.
 6. De Afnemer moet de Producten zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Rustico bewaren.
 7. Zolang op de geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, kan de Afnemer de Producten niet op enige wijze verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
 8. De Afnemer moet Rustico direct Schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendomsrechten of overige rechten te hebben op de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 9. De Afnemer moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Rustico op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 10. Indien de Ondernemer handelt in strijd met de bovenstaande bepalingen van dit artikel of Rustico een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan haar en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de ondernemer te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Rustico op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke mededeling, te ontbinden.
 11. De Afnemer kan vorderingen op Rustico, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen of verpanden aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 83, lid 2 (jo. art. 98) van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.
 1. Privacy
 2. Zowel Rustico als de Afnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate.
 3. Rustico neemt de gegevens van de Afnemer en de door hem verstrekte gegevens op in een gegevensbestand. Rustico zal de gegevens uit dit bestand gebruiken in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving. Rustico heeft het recht naam- en adresgegevens uit haar bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden, zulks met inachtneming van het gestelde in het eerste lid van dit artikel, tenzij de Afnemer Schriftelijk aan Rustico heeft gemeld dat de door hem/haar verstrekte gegevens hiervoor niet mogen worden gebruikt.
 1. Overmacht
 2. De in artikel 12, lid 8 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Rustico door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Van overmacht aan de zijde van Rustico is sprake, indien Rustico na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Rustico als bij derden, van wie Rustico de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Rustico ontstaan.
 1. Aansprakelijkheid
 2. Rustico is enkel aansprakelijk voor schade die de Afnemer lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Rustico toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Rustico wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Rustico komt.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Rustico aan de Afnemer gefactureerde bedrag. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een maximum van € 50.000,00.
 4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en verminking of verlies van data, en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door hulppersonen.
 5. De Afnemer vrijwaart Rustico voor alle kosten, schaden en interessen, die voor Rustico mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst tegen haar worden ingesteld. De Afnemer is uit hoofde van de Overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Rustico.
 6. De Afnemer vrijwaart Rustico voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Rustico geleverde producten en/of materialen.
 7. De uit dit artikel voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid en de vrijwaringsplicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rustico.
 1. Intellectuele Eigendomsrechten
 2. Rustico garandeert, dat de door haar geleverde Producten als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden,
 3. Indien door Rustico moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Rustico geleverd Product wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, kan Rustico het desbetreffende Product terugnemen. De Afnemer is dan gehouden zijn medewerking aan de teruggave van dat Product te verlenen.

Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij door Rustico vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer de Consument de Overeenkomst op Afstand wil herroepen)

Aan:

Rustico Stones B.V.

de Mors 14a

7151 MX EIBERGEN

e-mailadres: info@rustico-stones.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroep/herroepen

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.